X
تبلیغات
باز تاب

باز تاب

دانشگاه !! آزاد!! اسلامي!!

دانشگاه ؟ آزاد!

11:06, 2 آبان 1386 .. 0 نظر .. لینک ثابت

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور مكتبي در مراسم افطاري با دانشجويان مطالبي ذكر كردند كه به قسمتي از آن ميپردازيم

 ....اصلاً جاي كوتاه آمدن نيست. رمز پيروزي، ايستادگي است. به ديوار سفت خورده اند كه متوقف شده اند اما اگر احساس كنند كه مي شود نفوذ كرد، حد سقف ندارد. تا استقلال ما را نگيرند، دست برنمي دارند. اين ديوار بايد كاملاً سد  باشد كه هر دشمني به آن برخورد كرد، برگردد.

گفتند از برخي حرفها مثل قضيه بانك پارسيان عقب نشيني كرديد. كدام عقب نشيني؟ جلوي يك معامله كلان را گرفتيم. آيا اسامي مفسدان اقتصادي را ما بايد اعلام كنيم؟ كمااينكه اعلام هم كرديم و مورد انتقاد قرار گرفتيم. با برخي افراد علني برخورد كرديم. در يك قضيه تعدادي را بركنار كرديم. چه موجي درست كردند كه چرا شتابزده عمل مي كنيد؟

 6 تذكر كتبي و دهها تذكر شفاهي در اين خصوص داده بودم. بعد از 5/1 سال برخورد كردم، چه فضايي درست كردند؟ چقدر به من توهين كردند كه شتابزده بود و با آبروي افراد بازي شد. بارها تذكر داديم، حقوق بيت المال را رعايت نكردند، اهمال كردند، بعد كه كنار گذاشته شدند چه جوي از سوي حتي مدعيان مبارزه با مفاسد درست شد؟

كسي كه گزارش داده و مأمور بود را به محاكمه كشيده اند. هر چه مي گويد من طبق قانون بايد گزارش بدهم، رئيس جمهور بخواهد عمل مي كند، نخواهد نمي كند، باز او را مي برند، مي آورند، گفتند بايد استعفا بدهي و الا استيضاحت مي كنيم.

به موضوع دانشگاه آزاد اشاره كردند. اين موضوع ربطي به دانشجويان ندارد، نظارت بر هزينه ها و درآمدهاست. فشار آوردند كه اگر بخواهيد جلو ببريد، مسئله درست مي كنيم، به ما فرمودند در شرايط حساس هسته اي، بحران درست مي كنند، ما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي متوقف كرديم. اين ربطي به دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه ندارد. چقدر بچه هاي شايسته و فداكار در دانشگاه آزاد داريم؟ فضاي دانشجويي در دانشگاهها يكسان است، تفاوتي بين بچه ها قائل نيستيم. اينكه شرايط توسعه دانشگاهها به اين شكل رقم خورده، ربطي به استاد و دانشجو ندارد.

برخي مسئله را سياسي كردند گفتند مخالفين دانشگاه آزاد. چه كسي مخالف دانشگاه آزاد است؟ اگر كسي به مديريت انتقاد دارد، مخالف اصل مي شود؟

 

ديدم دانشگاه آزاد با يك مركز مطالعاتي قرارداد 4-3 ميليارد توماني بسته (شايد جهت تامين هزينه انتخاباتي!)درباره نقش مثلاً مصر در معادلات سياسي خاورميانه! نوشتم كه اين مي تواند پايان نامه يك دانشجوي علوم سياسي باشد. دانشگاه چه نيازي به اين دارد؟ قرارداد سياسي به چه درد دانشگاه آزاد مي خورد؟ وقتي براي 10درصد تخفيف اينهمه فشار مي آوريد. هدف از اين كار كمك به آن تشكل است كه در خدمت مجمع و نهادي است كه فقط هم بايد در راستاي نيازهاي آن مجمع كار تحقيقاتي بكند، بودجه دولتي دارد، زياد هم دارد. اين مسائل چه ربطي به استاد، دانشجو و نهاد گسترده اي به نام دانشگاه آزاد دارد؟ (در اين قسمت از سخنان رئيس جمهور، يكي از افراد حاضر در جلسه كه به نمايندگي از تشكلهاي دانشگاه آزاد در جلسه حاضر بود، اعتراض كرد كه دانشجويان حاضر در جلسه شعار "رئيس جمهور ما حمايتت مي كنيم، فقرو فساد و تبعيض احمدي نژاد بپاخيز" سردادند و رئيس جمهور از وي خواست، بحث را سياسي نكند. احمدي نژاد همچنين بار ديگر بر تفاوت قائل شدن ميان اقدامات دانشگاه آزاد با دانشجويان آن تأكيد كرد و در مقابل يكي از مسئولين نهاد رياست جمهوري كه قصد داشت، اين فرد را به سكوت فرابخواند، گفت با اينها كاري نداشته باشيد، اينها همه دوستان من هستند)

 

اين چه بحثي است كه دانشگاهي كه كار اقتصادي مي كند نه آموزشي، بعد از 25 سال، بگويد چرا كمكي نمي كنيد؟ دستگاه مالياتي ما رفته، از 400 ميليارد تومان كار اقتصادي، 2 ميليارد تومان بگيرد. اين حقوقي كه از كاركنان كم مي كني، بايد به حساب ماليات بريزي، در تمام دنيا اينگونه است. چه توقعي از دولت دارند؟ 20 ميليارد تومان تسهيلات داديم، بروند بگيرند، بدهند. چقدر زمين دولت داده و چقدر عوارض معاف كرده است؟ اينكه بخواهي نقطه اي را اصلاح كني و آن را به تقابل دانشجويان تبليغ كنند، خوب نيست. ما هم در فضاي دانشجويي بوديم. علم صنعتيها با اميركبيريها، اميركبيريها با شريفيها، و... گاهي شوخي هايي مي كردند اما شوخي نبايد تبديل به جهتگيري شود. بايد آرمانها پيگيري شوند.

البته كمك، بايد طبق قانون باشد. بودجه دولت تحت فشار است. انقباضي است. اگر اينگونه نباشد تا چند سال ديگر بايد تمام درآمدها، صرف هزينه هاي جاري شوند. دانشگاهها و آموزش عالي اولويت است. وزير علوم از شخصيت شما دفاع مي كند.

نگذاشتيم منتشر شود كه چرا داشگاه آزاد، 4 ميليارد تومان برخلاف مسئوليتهاي اين دستگاه، داده است؟ اگر بودجه داري، خوابگاه بساز، سالن ورزشي بساز. اصلاً يك درصد به همه تخفيف بده.

از آن وقت كه فرمودند، سكوت، سكوت كرديم والا اصلاً اين بحث سياسي نيست. هر جا را بروي اصلاح كني، سياسي مي كنند. سكوت كرديم كه سياسي نشود. بدانيد اگر دولت بخواهد با قضايا سياسي برخورد كند، پرونده همه اشان در كشوي ميز من است. خودشان مي دانند كه مي خواهيم اصلاح كنيم نه اينكه خود را خالي كنيم و الا مي توانستيم مثل ديگران، 4 سال حرف بزنيم. چانه خود را زير كار گذاشته ايم. آقاي دكتر داودي يك استاد دانشگاه است، ببينيد چه ساعتي از شبانه روز مي توانيد به ايشان زنگ بزنيد كه در حال كار نباشد. در همين سفر نيويورك آمار سفرهاي قبل را بگيريد كه در 5 روز چه تعداد برنامه داشتند، ما در 3 روز چقدر؟ براي اصلاح مبنايي ايستاديم و مي ايستيم، يكجا ممكن است تكليف شود.

اغلب اين اشخاصي كه عليه من مصاحبه مي كنند با من دوست هستند. گاهي در جلسات رسمي و خصوصي آنچنان تعريف و تمجيد مي كنند. دعوايي نيست، نقص و مشكل بايد برطرف شود. وگرنه هم دانشجويان دانشگاههاي دولتي طرفدار دانشجويان دانشگاه آزادند و هم برعكس.

درخصوص جاسوسان هسته اي كه گفتند. مستند است كه كساني بودند، مي رفتند به طور منظم، اطلاعات را به دشمن مي دادند و دشمن را تحريك مي كردند كه چرا تأخير مي كنيد، زود قطعنامه صادر كنيد. فشار را زياد كنيد، تسليم مي شوند. فلاني با فلان مسئول اختلاف نظر دارد، روي اين شكافها كار كنيد. دستگاه اطلاعاتي آمد برخورد كرد، چه بلايي به سرش آوردند؟ اما ما ايستاده ايم.

لازم باشد، شهر به شهر و كوچه به كوچه مي روم و فرياد مي زنم.

 

دست بعضي از اينها رابستيم. برخي را خودمان، برخي را هم رفتيم، خواستيم، جلويشان را بگيرند. اگر جاسوسان را افشا نمي كردم، همه چيز را تحويل داده بودند. اگر بخواهند ادامه بدهند با اسم افشا مي كنم. (تكبير و تشويق ممتد حضار) متن مستندات را وزارت اطلاعات افشا كند تا اينطور نباشد كه بروند قيافه بگيرند كه "ما سياستمداريم و مي توانيم قضيه را حل كنيم." شما پشت كشور را خالي مي كني، دشمن را اميدوار مي كني. خود غربيها به ما گفتند، كه اينها گفته اند بايد دوره احمدي نژاد بگذرد، گفتم بايد دوره خداپرستي بگذرد چون احمدي نژاد خاك پاي اين ملت است و ايران 70 ميليون احمدي نژاد دارد. هر بازي عليه ملت ايران راه بياندازيد، ملت ايران پيروز و شما شكست خورده ايد.

 

+ نوشته شده در ۸/۲/۱۳۸۶ساعت ۲۳:۳۰ توسط افشین افشار دسته : نظر(1)

باز تاب چرا بلوکه شد آیا اتهامات آنرا میدانید

 

گردانندگان بازتاب چه کسانی اند

 

وچه منظوری دارند؟

 

وبلاگ جایگزین آنها کدام است و....

+ نوشته شده در ۷/۲۷/۱۳۸۶ساعت ۱۴:۳۳ توسط افشین افشار دسته : نظر(0)